All for Joomla All for Webmasters

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2546/ปีงบประมาณ 2547

 

ดาวน์โหลดรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2546/ปีงบประมาณ 2547   File

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2546/ปีงบประมาณ 2547

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป File
ส่วนที่ 2 บทสรุปผู้บริหาร File
ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1-3 File
ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 4-5 File
ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 6-7 File
ส่วนที่ 3 ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 8-10 File