All for Joomla All for Webmasters

คณะกรรมการการอำนวยการประกันคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์

 

1.

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ประธานกรรมการ

2. 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิชาชีพ

กรรมการ

3.

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

กรรมการ

4. 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเคมี

กรรมการ

5. 

หัวหน้าภาควิชาบริหารเภสัชกิจ

กรรมการ

6. 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก

กรรมการ

7. 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

กรรมการ

8. 

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

กรรมการ

9. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเภสัชศาสตร์ศึกษา

กรรมการ

10. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

11. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

กรรมการ

12. 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ

กรรมการ

13. 

ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

กรรมการ

14. 

ประธานศูนย์สมุนไพรทักษิณ

กรรมการ

15. 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

กรรมการและเลขานุการ

16. 

รักษาการหัวหน้างานนโยบายและแผน

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. 

นางสาวกาญจนา นพฤทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ