All for Joomla All for Webmasters

คณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน คณะเภสัชศาสตร์

 

คณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา

1.

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ที่ปรึกษา

2.

รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน

ประธานคณะอนุกรรมการ

3. 

นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณวงศ์

อนุกรรมการ

4. 

นางสาวระเนาว์ สุขสวัสดิ์

อนุกรรมการ

5. 

นายอานุภาพ พัฒนธิติกานต์

อนุกรรมการ

6. 

นางสาวนุจนารถ เกียรติขวัญบุตร

อนุกรรมการ

7. 

นางเพ็ญศรี ศรีสัจธรรม

อนุกรรมการ

8. 

นางมณฑา ชาลีทา

อนุกรรมการ

9. 

นางสาวเสาวรัตน์ ม่านสะอาด

อนุกรรมการ

10. 

นางสาวพงศภรณ์ บัวดี

อนุกรรมการ

11. 

นางสาวศิริพรรณ วุ่นกลิ่นหอม

อนุกรรมการ

12. 

นางมฤคมาส หงษ์ทอง

อนุกรรมการ

13. 

นางนันธิญาน์ ศิริวรรณ

อนุกรรมการและเลขานุการ

14. 

นางสาวกาญจนา นพฤทธิ์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
 
 คณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานกลาง

1 คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ที่ปรึกษา
2 รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  ประธานอนุกรรมการ
3 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุกรรมการ
4 นางสาวนุสรา สุวรรณมณี  อนุกรรมการ
5 นางลินดา เคารพาพงศ์ อนุกรรมการ
6 นางพรทิพย์ บัวเทพ อนุกรรมการ
7 นางเมตตา ศรีบุษย์ อนุกรรมการ
8 นางสมใจ สุวรรณกำเนิด อนุกรรมการ
9 นางจิฬานุช อิสโม อนุกรรมการ
10 นางสาวปาณิสรา บุญสนอง อนุกรรมการ
11 นางสาวโสภา ช่วยแท่น อนุกรรมการ
12 นางปาริฉัตร พรมนุกูล อนุกรรมการ
13 นางสาวปิติมา ถิระโชติชัยกุล อนุกรรมการ
14 นายอภิเดช เลนุกูล อนุกรรมการ
15 นางนันธิญาน์ ศิริวรรณ อนุกรรมการและเลขานุการ
16 นางสาวกาญจนา นพฤทธิ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ