All for Joomla All for Webmasters

พัฒนา
  • บัณฑิตศึกษา
  • คุณภาพงานวิจัย
  • หลักสูตรบัณฑิต
  • จำนวนนักวิจัย
ฐานข้อมูล
  • ด้านการเรียนการสอน
  • ด้านบริการวิชาการ
  • ด้านการเรียนการสอน
  • ด้านการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์ EdPEx 2558-2562
Education Criteria for Performance Excellence

เครื่องมือในการบริหารองค์การเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ
ทางการศึกษา ที่จะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการหลักรวมทั้งส่งผลถึงผลลัพธ์
ที่เป็นจริงสำหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอย่างมีบูรณาการ

พัฒนาคุณภาพพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการบริหารจัดการและการศึกษา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน

พัฒนายกระดับคุณภาพในการบริหารจัดการเพื่อมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

Read more