All for Joomla All for Webmasters

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2547/ปีงบประมาณ 2548

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร File 
ข้อมูลทั่วไปของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ File 
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ และโอกาสทางพัฒนา File 
แนวทางและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๖ File 
การรายงานผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก (KPIs) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๘ File
โครงการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๔๘ File
ผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๔๘ File

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2546/ปีงบประมาณ 2547

 

 

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2546/ปีงบประมาณ 2547   File