All for Joomla All for Webmasters

ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพปี 2555

ข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพปี 2555

ระดับคณะ (สกอ.)

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพตาม สกอ.

เกณฑ์ สกอ.
  ตัวบ่งชี้ 1.1 File
  ตัวบ่งชี้ 2.1 File
  ตัวบ่งชี้ 2.2 File
  ตัวบ่งชี้ 2.3 File
  ตัวบ่งชี้ 2.4 File
  ตัวบ่งชี้ 2.5 File
  ตัวบ่งชี้ 2.6 File
  ตัวบ่งชี้ 2.7 File
  ตัวบ่งชี้ 2.8 File
  ตัวบ่งชี้ 3.1 File
  ตัวบ่งชี้ 3.2 File
  ตัวบ่งชี้ 4.1 File
  ตัวบ่งชี้ 4.2 File
  ตัวบ่งชี้ 4.3 File
  ตัวบ่งชี้ 5.1 File
  ตัวบ่งชี้ 5.2 File
  ตัวบ่งชี้ 6.1 File
  ตัวบ่งชี้ 7.1 File
  ตัวบ่งชี้ 7.2 File
  ตัวบ่งชี้ 7.3 File
  ตัวบ่งชี้ 7.4 File
  ตัวบ่งชี้ 8.1 File
  ตัวบ่งชี้ 9.1 File

ระดับคณะ (สมศ.)

สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพตาม สมศ.

เกณฑ์ สมศ.  
  ตัวบ่งชี้ 1 File
  ตัวบ่งชี้ 2 File
  ตัวบ่งชี้ 3 File
  ตัวบ่งชี้ 4 File
  ตัวบ่งชี้ 5 File
  ตัวบ่งชี้ 6 File
  ตัวบ่งชี้ 7 File
  ตัวบ่งชี้ 8 File
  ตัวบ่งชี้ 9 File
  ตัวบ่งชี้ 10 File
  ตัวบ่งชี้ 11 File
  ตัวบ่งชี้ 12 File
  ตัวบ่งชี้ 13 File
  ตัวบ่งชี้ 14 File
  ตัวบ่งชี้ 15 File
  ตัวบ่งชี้ 16.1 File
  ตัวบ่งชี้ 16.2 File
  ตัวบ่งชี้ 17 File
  ตัวบ่งชี้ 18.1 File
  ตัวบ่งชี้ 18.2 File

ระดับภาควิชา

ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ File
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก File
ภาควิชาเภสัชเคมี File
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ File 
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม File