All for Joomla All for Webmasters

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548/ปีงบประมาณ 2548 (รอบ สมศ.)

 

ปก คำนำ สารบัญ File
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป File
บทที่ 2 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร File 
  ผลการดำเนินงาน และผลการประเมิน File 
บทที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน File
บทที่่ 4 แนวทางและผลการพัฒนาตามผลการประเมินปีที่ผ่านมา File
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก. ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set File
ภาคผนวก ข. ผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้วัดหลัก KPIs ปีงบประมาณ 2548 File
ภาคผนวก ค. โครงการวิจัยของนักวิจัยคณะ ปีการศึกษา 2548 File
ภาคผนวก ง. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ปีการศึกษา 2548 File
ภาคผนวก จ. โครงการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2548 File
ภาคผนวก ฉ. รายชื่อบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาที่ไ้ด้รับรางวัลฯ File
ภาคผนวก ช. ผลการดำเนินงานโครงการความเป็นเลิศฯ สาขาเภสัชศาสตร์ File

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2548/ปีงบประมาณ 2548

 

ดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2548/ปีงบประมาณ 2548   File