All for Joomla All for Webmasters

เอกสารสำหรับการจัดทำรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550

เอกสารสำหรับการจัดทำรายงาน SAR ปีการศึกษา 2550

ตัวเลขแผนการดำเนินงาน

ตัวเลขแผน(Commit)การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2550-2554

1 คณะเภสัชศาสตร์ File
2 ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ File
3 ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก File
4 ภาควิชาเภสัชเคมี File
5 ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ File
6 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม File

 

ค่าน้ำหนักคะแนนของทุกหน่วยงาน

ค่าน้ำหนักคะแนน     File

Template

Template การจัดทำรายงาน SAR คณะเภสัชศาสตร์

1   บทนำ File
ปก คำนำ สารบัญ File
2 บทที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน File
3 บทที่ 2 บทสรุปของผู้บริหาร File
ตารางสรุปคะแนนและผลการประเมินรายองค์ประกอบของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน File
ตารางแสดงผลการดำเนินงานและผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ File
4 บทที่ 3 ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550
องค์ประกอบที่ 1 File
องค์ประกอบที่ 2 File
องค์ประกอบที่ 3 File
องค์ประกอบที่ 4 File
องค์ประกอบที่ 5 File
องค์ประกอบที่ 6 File
องค์ประกอบที่ 7 File
องค์ประกอบที่ 8 File
องค์ประกอบที่ 9 File
องค์ประกอบที่ 10 File
องค์ประกอบที่ 11 File
5 บทที่ 4 แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา File
6 บทที่ 5 แผนการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงหรือจุดอ่อนที่สำคัญ ประจำปีการศึกษา 2550 File
7 ภาคผนวก
ก. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินภายในคณะ/หน่วยงาน(Common Data Set) File
ข. ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. File
ค. ตารางสรุปการประเมินตามมตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. File

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มต่างๆ

ตารางกรอกข้อมูล สารสนเทศการประกันคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 1 File
องค์ประกอบที่ 2 File 
องค์ประกอบที่ 3 File 
องค์ประกอบที่ 4 File 
องค์ประกอบที่ 5 File 
องค์ประกอบที่ 6 File 
องค์ประกอบที่ 7 File 
องค์ประกอบที่ 8 File 
องค์ประกอบที่ 9 File 
องค์ประกอบที่ 10 File 
องค์ประกอบที่ 11 File 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ทุกองค์ประกอบ     File

แผนการจัดทำรายงาน

ปฏิทินแผนการจัดทำรายงานประจำปี 2550

ระยะเวลา คณะ ภาควิชา/หน่วยงาน
30 เมษายน 2551                                     ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
พฤษภาคม 2551                                                

จัดทำข้อมูล
- สารสนเทศการประกันคุณภาพ
- รวบรวมเอกสารหลักฐาน
- Common Data Set

 จัดทำข้อมูล
- สารสนเทศการประกันคุณภาพ
26 พฤษภาคม 2551  ส่ง ข้อมูลสารสเทศการประกันคุณภาพพร้อม File ให้ฝ่ายประกันฯ                                      
30 พฤษภาคม 2551 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศภาควิชา/หน่วยงาน
มิถุนายน 2551 กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศฯ ในภาพรวมของคณะ จัดทำรายงาน SAR
25 มิถุนายน 2551 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศฯ คณะ ส่ง รายงาน SAR ให้คณะ พร้อม File
30 มิถุนายน 2551 จัดส่งรายงาน SAR ภาควิชา/หน่วยงานให้สำนักประกันฯ
กรกฎาคม 2551 จัดทำรายงาน SAR ของคณะ
21-31 กรกฎาคม 2551                                               

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ พิจารณา(ร่าง)รายงาน SAR ของคณะ ปรับปรุงรายงาน SAR คณะ และเผยแพร่บน Website จัดส่งรายงาน SAR คณะให้มหาวิทยาลัย

สิงหาคม 2551 รับการประเมินคุณภาพภายใน จากมหาวิทยาลัย